Obchodní podmínky

​Tyto podmínky platí pro všechny vzájemné vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, pokud není písemnou dohodou stran vysloveně stanoveno jinak.

Vznik kupní smlouvy

Kupní smlouva vzniká, pokud prodávající písemně potvrdí kupujícímu jeho objednávku. Objednávky zboží lze volit formou písemnou na firemní objednávce, faxem (318821596), e-mailem (chembar@atlas.cz) nebo telefonicky (318821596, 318875424, 318875425).

Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu aktuální kopii výpisu z obchodního rejstříku a Osvědčení o registraci k dani z přidané hodnoty. Tyto doklady poskytuje kupující při jakékoliv jejich změně.

Dodací podmínky

Dodávka zboží je splněna převzetím zboží odběratelem. Termín dodání je dle požadavku odběratele, v případě nutnosti 24 hodin, pokud je zboží skladem. Dodávka zboží je telefonicky avizována s upřesněním hodiny dodání.

Dodání

Distribuce zboží je zajištěna vlastní dopravou nebo soukromými dopravci.

Ceny

Ceny zboží jsou určeny aktuálním ceníkem společnosti nebo vzájemnou dohodou. Dodavatel si vyhrazuje právo změny ceny v důsledku změn cen od dodavatele. Slevy na zboží jsou poskytovány po vzájemné dohodě. Při platbě předem je poskytována 2% sleva. Všechny uvedené ceny jsou bez DPH 21 %        (15 %).

Platební podmínky

Není-li mezi prodávajícím a kupujícím písemně dohodnuto jinak, platí následující podmínky:

  • veškeré zboží je fakturováno se 14-ti denní splatností ode dne dodání, pokud není dohodnuto jinak.
  • Dnem zaplacení se rozumí termín, kdy jsou finanční prostředky připsány na účet prodávajícího nebo předány prodávajícímu v hotovosti.
  • Za překročení doby splatnosti uhradí kupující prodávajícímu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1% z hodnoty faktury za každý den prodlení.
  • Kromě toho uhradí kupující prodávajícímu všechny zdokumentované administrativní a zákonné výdaje, které prodávajícímu vzniknou v souvislosti s vymáháním dlužných pohledávek.
  • Splatnost úroků z prodlení a ostatních nákladů spojených s vymáháním pohledávek činí 10 dní ode dne doručení výzvy k platbě.
  • Je-li kupující v prodlení s placením již uskutečněných dodávek, má prodávající právo pozastavit další dodávky aniž by mu tak vznikly jakékoliv závazky vůči kupujícímu.
  • V případě, že kupující bude v prodlení s placením dodaného zboží delším jak 120 dní, je prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy s tím, že v případě odstoupení je kupující povinen vrátit prodávajícímu veškeré zboží ke dni odstoupení nespotřebované nebo neprodané a nezaplacené kupujícím.
  • Veškeré kupujícím zaplacené částky se započítávají na úhradu úroků z prodlení a smluvních pokut, na které ke dni odstoupení vznikl prodávajícímu nárok

Reklamace

Jakýkoliv nárok z titulu dodaného množství a druhu zboží (zřejmé vady) musí kupující uplatnit písemně ihned při převzetí zboží. Veškeré reklamace, které nebudou prodávajícím písemně uznány nebo které obdrží prodávající po době shora uvedené, budou považovány za opominuté. Žádné reklamace nebudou připuštěny nebo vrácené zboží přijato, s výjimkou toho, že bude kupujícím prokázána prodávajícímu existence skryté vady na zboží a pak pouze tehdy, pokud takový důkaz byl předložen do 30 dnů ode dne převzetí zásilky. O způsobu vyřízení reklamace rozhoduje prodávající v souladu s platnými zákony České republiky.